Giải pháp Dasvila và Dascela trên lúa

Giải pháp Dasvila và Dascela trên lúa. Phân vi sinh mang tính đột phá của Công ty Dasco.